Japanese Made Tea Cups

‘DAISY’ MUG

$20.00

Japanese Made Tea Cups

‘KUSA’ CUP

$13.00

Japanese Made Tea Cups

‘WHITE KUSA’ MUG

$20.00

Japanese Made Tea Cups

‘MAPLE BLOSSOM’ CUP

$15.00

Japanese Made Tea Cups

‘MAPLE BLOSSOM’ MUG

$20.00
Out of stock

Japanese Made Tea Cups

‘NISHIKI’ MUG

$25.00

Japanese Made Tea Cups

‘WHITE KUSA’ CUP

$15.00

Japanese Made Tea Cups

‘KOHARU’ MUG

$25.00
Out of stock

Japanese Made Tea Cups

‘KUSA’ MUG

$20.00

Japanese Made Tea Cups

‘SHIKI YUZEN’ MUG

$25.00

Japanese Made Tea Cups

‘QUILT’ CUP

$15.00

Japanese Made Tea Cups

‘DAISY’ CUP

$15.00

Japanese Made Tea Cups

‘KANOKO YUZEN’ MUG

$25.00

Japanese Made Tea Cups

‘DRAGONFLY’ TALL MUG

$30.00

Japanese Made Tea Cups

‘QUILT’ MUG

$20.00

Japanese Made Tea Cups

‘ANTIQUE KUSA’ LF MUG

$20.00
Out of stock

Japanese Made Tea Cups

‘KITTEN’ TALL MUG

$30.00

Japanese Made Tea Cups

‘HANA YUZEN’ MUG

$25.00
Out of stock

Japanese Made Tea Cups

‘BLUE CAT’ MUG

$30.00

Japanese Made Tea Cups

‘KARAKUSA’ TALL MUG

$30.00

Japanese Made Tea Cups

‘KUSA’ LF MUG

$20.00

Japanese Made Tea Cups

‘MAPLE BLOSSOM’ LF MUG

$20.00
Out of stock

Japanese Made Tea Cups

‘SAKURA YUZEN RED’ MUG

$25.00

Japanese Made Tea Cups

‘WHITE KUSA’ LF MUG

$20.00