Japanese Ceramics

‘NISHIKI’ TEAPOT

$55.00

Japanese Ceramics

‘DAISY’ TEAPOT

$50.00

Japanese Ceramics

‘HANA YUZEN’ TEAPOT

$55.00

Japanese Ceramics

‘WHITE KUSA’ TEAPOT

$50.00

Japanese Ceramics

‘BLUE CAT’ TEAPOT

$50.00

Japanese Ceramics

‘PINK CAT’ TEAPOT

$50.00

Japanese Ceramics

‘QUILT’ TEAPOT

$50.00